ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

2019.02.06

“ALASZKA-HŰTŐ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az “ALASZKA-HŰTŐ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 7627 Pécs, Bokor utca 6., Cg. 02-06-060755, adószám: 20020543-2-02, statisztikai számjele: 20020543-4754-117-02., mint Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését, tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

A Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és tájékoztatója (a továbbiakban: Szabályzat) a Társaság által kezelt adatokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre.

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: “ALASZKA-HŰTŐ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 7627 Pécs, Bokor utca 6.

Cégjegyzékszáma: 02-06-060755

Adószáma: 20020543-2-02

Elektronikus levelezési címe: [email protected]

Telefon/Fax: +36-72-215-341 / 214-837

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-81373/2014.

3. Jogszabályi háttér

–    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43 § (e) pont;
–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)

–    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker tv.);
–    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grt. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

–  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.)

4. A Szabályzat hatálya

4.1. Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2018. május 10-től további rendelkezésig, vagy visszavonásig hatályos. A mindenkor hatályban lévő szabályzat megtalálható a Társaság weboldalán a „Üzletszabályzat” menüpont alatt.

4.2. Személyi hatály:Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Alaszka Bt-re, azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

4.3. Tárgyi hatály: Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Alaszka Bt. által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

5. A Szabályzatban használt fogalmak törvényi meghatározásai és értelmezései az Info tv. 3.§-ban foglaltak szerint

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, továbbá minden – akár közvetett módon – az érintett személyével kapcsolatba hozható információ, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; az adásvételi folyamat lebonyolításához nem szükséges személyes adatokat nem kezelünk

érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; a hozzájárulás bármikor egyszerűen és véglegesen megszüntetésre kerülhet cégünknek a megfelelő felületen való jelzéssel (erre a weboldalon egy külön felületet biztosítunk, illetve papír alapon is lehetséges)(adattörlés?)

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy (természetes vagy jogi személy?) számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

vásárló: webáruházak esetében tipikusan az érintett

6. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és

megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

7. Az adatkezelés jogalapja és célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

7.1. Jogalapja: Az adatkezelésre az Alaszka Bt. által üzemeltetett weboldalon (üzlethelységben történt adatkezelés?) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal    használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes megadásával adja meg a Szolgáltató részére és ezzel egyúttal a felhasználó a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket elfogadja. (Részletesebben lásd: 8. pont)

7.2. Célja: A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő az Info tv. és a Eker. tv. alapján kizárólag a weblapon történő regisztráció és/vagy termékvásárlás során a Felhasználónak a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a termék megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges beazonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó kiszállítás biztosítása és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás, illetve hírlevél küldése, valamint a weblapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

8. Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

8.1. A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

8.2. Cookie-k, sütik alkalmazása

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal – illetve az oldalon elérhető webáruház – bárki által meglátogatható személyes adat megadása, regisztráció nélkül (rendelés is lehetséges regisztráció nélkül, de adatot akkor is kezelünk, csak számlázáshoz és szállításhoz). A látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel személyes adatot.

Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezhet el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az érintett Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Ezen sütik (munkamenet sütik) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Alaszka Bt. weboldalát és webáruházát, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nélkül (és a szolgáltatások minél kényelmesebb igénybevétele végett). A cookie-k kezelésének célja, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, továbbá, hogy az Adatkezelő többet tudhasson meg a Felhasználók információszerzési- és használati szokásairól, így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, reklámanyagokat jelentessen meg, minőségi elhasználói élményt biztosítson.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközről. (nem biztos, hogy így van, szolgáltató is meghatározhatja.)

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Ezzel tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem fognak megfelelően működni. (A weboldal cookie kezelésre felugró részét ebben az esetben figyelmen kívül hagyhatja) (technikailag ez a bekezdés jelenlegi technológiánkkal kivitelezhetetlen.)


A Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez egyértelmű és önkéntes hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak: „A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. A felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát”

„Egyetértek” gombjával, illetve a weboldalon történő tovább lépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg. Amennyiben a Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát, vagy a weboldalon további lépést eszközöl, egyben egyértelműen és határozottan elfogadja az adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót is, mely egyébként a weboldal „Üzletszabályzat” menüpontjára kattintva tölthető le és olvasható teljes terjedelmében. (a felugró checkbox ?? kipipálásával.)


8.2. Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in, Instagram) használata
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. (technikailag ez a bekezdés jelenlegi technológiánkkal kivielezhetetlen.) A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/LinkedIn, Instagram részére történő továbbításához.
Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/LinkedIn-re, Instagramra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.


Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/LinkedIn, Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/LinkedIn, Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.  


8.3. Remarketing kódok

A Portálon Szolgáltató Google, valamint közösségi hálózatok remarketing kódokat használnak. A remarketing kód cookie-kat használ a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a közösségi oldalakon. A Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a hirdetési beállítások felületén.
Ezen sütik a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használatosak, lejáratukig (MENNYI IDŐ EZ?) a Felhasználó számítógépén maradnak, illetve amíg a Felhasználó nem törli a számítógépről, egyéb böngészésre használt eszközről.

+ Facebook remarketing szolgáltatás

+ árukereső fele átadott információk kellenek-e? (e-mail, név biztosan átmegy ha az ügyfél rendelkezik róla)

8.4. Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

– a Felhasználó számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címe;
– a Felhasználó számítógépének beállításaitól függően a Felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa;
– a Felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása

Ezen adatok felhasználásának célja egyrészt technikai jellegű – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése -, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a weboldal látogatóinak azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.


8.5. Hírlevél szolgáltatás

Az Adatkezelő által működtetett Weboldalon keresztül elérhető Hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele a Weboldalon történő ingyenes regisztráció, amely során az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadni:

– Név

– E-mail cím,

A weboldalon elérhető az Adatkezelő által az Eker.  tv. rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetett Webáruház szolgáltatás is, melynek használata során további adatok, úgymint:  

– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám),

– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– telefonszám,

– jelszó megadása is kötelező. Hírlevélre való feliratkozáshoz csak név, e-mail

Az Alaszka Bt. nem küld kéretlen reklámüzenetet (csak az üzleti profilhoz tartozó alacsony számú elektronikus levelet), a regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) „hírlevélre” történő feliratkozásnak minősülnek. A Felhasználó által megadott e-mail elérhetőség Adatkezelő általi felhasználásának módja: a megadott e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során kapcsolattartási célokat, illetőleg a Felhasználó részére hírlevél megküldésére szolgál. Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és termékivel kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon Felhasználók számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet a hírlevélben található linkre kattintással, illetve az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is (Formanyomtatvány nem szükséges?). Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni a Felhasználó adatait nyilvántartásából.

A Felhasználó által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja kizárólag kapcsolattartási célokat szolgál.

8.6. Megrendelések érvényesítése, szállítás és számlázás:
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:
– számlázási név,
– szállítási cím,
– e-mail cím,

– telefonszám.

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

Jelen pontban meghatározott szolgáltatások teljes körű megvalósításához az érintett Felhasználó bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére (a webáruház működtetését támogató diszpécserszolgálat, a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató, futárszolgálat, könyvelőiroda stb.) – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén (ennek minősül az on-line rendelés, vásárlás) – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadja, így különösen:

–  amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

– a weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára az Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki átadott adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.


8.7. Adatkezelő a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában kezelhet.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze a érintett Felhasználó azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat a Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

8.8. Az Adatkezelő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

8.9. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

9. Kamerarendszer

Adatkezelő az edzőterem területén (7632 Pécs, Megyeri út 76., Pécs Plaza CUTLER FITNESS CENTER) kamerarendszert üzemeltet, melyre a jelen tájékoztató rendelkezései az I. számú mellékletben található kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban foglalt eltérésekkel vonatkozik.

10. Az adatkezelés időtartama:

Az adatok törlésének határideje: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja, valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását az alábbi módokon kezdeményezheti:
– postai úton (Alaszka Bt., 7627 Pécs, Bokor utca 6.)

-e-mail útján: [email protected] – weboldalon megfelelő felületen?

11. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

11.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A weboldal működtetéséhez szükséges fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő, futárszolgálat) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. (szgépes rendszerhez való hozzáférés, számlázó adatai stb?)

11.2. A 11.1. pontban foglaltakon túl a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése alapján az Alaszka Bt. részéről tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása a hatóság felé csak akkor és olyan mértékben történik, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A megkeresésben a pontos célnak és az adatok körének szerepelnie kell.

11.3. Az Alaszka Bt. egyebekben a Felhasználók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. előírásainak megfelelően kezeli.

12. Az ügyfél (Felhasználó) jogai

12.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Jogosult továbbá kérni adatai törlését a 7. pontban megadott elérhetőségek útján.

12.2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá nyilvántartást vezet arra vonatkozóan, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. ???? Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

12.3. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az Adatkezelő munkatársához fordulhat az Adatkezelő székhelyén (7627 Pécs, Bokor u. 6.), illetve az alábbi elérhetőségeken:

levelezési cím: Alaszka Bt. 7627 Pécs, Bokor u. 6.,

E-mail: [email protected]

Ki az adatkezelő?

12.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

12.5. A Felhasználó az Info tv. idevonatkozó rendelkezései alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

12.6. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. Ennek bővebb formája?

12.7. A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Felhasználó jogsértés esetén továbbá jogorvoslatért fordulhat:

  • az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

–  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

13. Kártérítés

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden egyes Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatok naprakészségének követelménye tekintetében a Felhasználó az Adatkezelővel köteles együttműködni. amennyiben a regisztrált Felhasználó adataiban változás történik, azt köteles bejelenteni, amennyiben ezt nem teszi meg az ebből származó esetleges károkat, költségeket a Felhasználó viseli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő adatvédelmi felelős kinevezésére nem kötelezett.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az Alaszka Bt. mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Pécs

Adatkezelők és hatáskörük felsorolása, illetve hol és milyen formátumban vannak kezelve az adatok?